เกี่ยวกับ thanumkhampob

ท่าน้ำข้ามภพ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในอำเภอ ท่ายาง เพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรมมชาติ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ชะอำ เขาวัง หัวหิน อยู่ริมแม่น้ำเพชรซึ่งเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากต้นน้ำแก่งกระจาน พร้อมล่องเรือใหว้พระริมแม่น้ำเพชร

เกี่ยวกับเพชรบุรีตอน7

เที่ยวพระนครคีรี เพชรบุรี(travel to phranakhornkhiri phetchaburi thailand)
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองประจำจังหวัด

จังหวัดเพชรบุรี มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญ ที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เกี่ยวกับเพชรบุรีตอน6

รู้จักท่องเที่ยวกับเพชรบุรี(travel phetchaburi thailand)

เพชรบุรีในสมัยสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงแม้จะมีอำนาจครอบคลุมเพชรบุรี แต่เพชรบุรีก็ยังมีอิสระอยู่มาก สามารถส่งทูตไปจีนได้ ต้นวงศ์ของกษัตริย์เพชรบุรีในช่วงสมัยสุโขทัยคือ พระพนมทะเลศิริ ผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าพรหมแห่งเวียงไชยปราการ ราชวงศ์นี้ได้ครองเมืองเพชรบุรีมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง จึงได้เสด็จไปสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเพชรบุรีตอน5

รู้จักท่องเที่ยวกับเพชรบุรี(travel phetchaburi thailand)อยู่ไกลจากปากน้ำเพียง 10 หรือ 12 ลี้ เท่านั้น เป็นเมืองเก่ามาก กล่าวกันว่าเคยเป็นเมืองที่งดงาม…” จดหมายเหตุ
การเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธ ที่เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2205 อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเพชรบุรีตอน4

รู้จักท่องเที่ยวกับเพชรบุรี(travel phetchaburi thailand)

ในระยะแรก ๆ ส่วนธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากลัทธิลังกาวงศ์คือ การมีวัดมหาธาตุเป็นหลักของเมือง มีข้อสนับสนุนจากโบราณสถานที่ปรากฏในปัจจุบัน ในเมืองสำคัญ ๆ หลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นเมือง อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเพชรบุรีตอน3

ชื่อเมืองและที่ตั้งของเมืองตอนที่1

รู้จักท่องเที่ยวกับเพชรบุรี(travel phetchaburi thailand)ชื่อของเมืองเพชรบุรีปรากฏหลักฐานแน่ชัด ในศิลาจารึกสุโขทัย 2 หลัก คือ ศิลาจารึกหลักที่ 1 และศิลาจารึกวัดเขากบ ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ตอนที่กล่าวถึงเมืองในอาณาเขตของสุโขทัยที่อยู่ทางใต้กล่าวว่า “…เบื้องหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว…” จากข้อความในจารึกแสดงให้เห็นว่า เพชรบุรีมีฐานะเป็นเมืองที่น่าจะมีความสำคัญใกล้เคียงกับเมืองต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในจารึก เช่น สุพรรณภูมิ ราชบุรี อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเพชรบุรีตอน2

รู้จักท่องเที่ยวกับเพชรบุรี
ความเป็นมา
ร่องรอยของผู้คนในอดีตในเขตจังหวัดเพชรบุรี ปรากฏหลักฐานในรูปของโบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งที่อยู่อาศัยหลงเหลืออยู่ทั่วไปตั้งแต่ในช่วงที่เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐานแถบ อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเพชรบุรีตอน1

ตราประจำจังหวัดเพชรบุรี

ตราประจำจังหวัดเพชรบุรี
รูปเขาวัง ผืนนา และต้นตาลโตนด
เขาวัง หมายถึง เขาที่ตั้งของพระนครคีรี ซึ่ง ร. 4ทรงสร้างและพระเจดีย์พระธาตุจอมเพชร นับเป็น อ่านเพิ่มเติม