ประวัติท่ายาง13

ประวัติท่ายาง ท่าน้ำข้ามภพ สายน้ำเพชรบุรี
ปี พ.ศ.2552 มีการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ใหม่ และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือ นายปรีชา ผ่องใส ซึ่งต่อมาได้รับเลือกให้เป็นกำนันท่ายาง ได้รวบรวมประชาชนในตำบลท่ายางพัฒนาพื้นที่ที่กำนันจุกได้เริ่มต้นให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ทำความสะอาด ขุดลอกสาหร่าย วัชรพืชในแม่น้ำเพชรบุรีที่อยู่ติดพื้นที่ด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือหนักจาก นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี และคุณนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

มี.ค.2553 นายสาลี่ และนางเฉลียว รังษีภาณุรัตน์ โดย พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ ซึ่งมีบ้านเรือนตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นท่าน้ำโบราณ บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท สร้างศาลา “ฅนรักษ์ท่าย์” เพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมแรงร่วมใจและเสียสละของคนในชุมชนท่ายาง

16 เม.ย.53 กำนันตำบลท่ายางร่วมกับชุมชนศาลเจ้าท่ายางได้ย้ายการจัดการก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีประจำปี จากบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมมาจัดที่บริเวณสวนริมน้ำ หรือท่าน้ำเก่าเป็นครั้งแรก ซึ่งการจัดงานประสพความสำเร็จมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ก.ค.53 ร้านอารมย์พานิช ได้บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท เพื่อสร้างศาลาริมน้ำ บริเวณลานคอนกรีต เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมและอนุสรณ์ให้แก่ นายดิลก ฑฤกฆชนม์

5 ธ.ค.53 นายสาลี่ รังษีภาณุรัตน์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2553 ของจังหวัดเพชรบุรี

ก.พ.54 นายสาลี่ และนางเฉลียว รังษีภาณุรัตน์ โดย พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ปรับปรุงทางลงท่าน้ำ และสร้างบันได้ฉันรักท่ายาง และร่วมกับประชาชนในพื้นที่สร้างราวรั้วฉันรักท่ายางซึ่งได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติมอีก 56,000 บาท

20 ก.พ.54 คณะกรรมการชุมชนย่อยศาลเจ้าท่ายางและกำนันตำบลท่ายางได้มอบหมายให้ พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานการจัดงานการก่อพระเจดีย์ทรายประเพณีร้อยปี ชุมชนศาลเจ้าท่ายาง ประจำปี 2554 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย นายปรีชา ผ่องใส นางวันทนา เก่งทอง นายมานะ ราญไพร นายสงคราม อิ่มสำราญ นายณรงค์ พรมจันทร์ นายกิตติศักดิ์ เพชรน้อย นายกิตติ โอบอ้อม นางจินตนา ศิริเศรษฐ นางสาวกาญจนา เจียรทรัพย์ นายชุมสาย ซาบซึ้งไพร คุณอารีย์ วงศ์ใหญ่ คุณกัญญา แสงเถกิง น.ส.อารีย์ ศุภอักษร น.ส.ณัฐญาภรณ์ กาญจนภูษิต นางสุมิตรา เทหะมาศ นายศกล นิเวศน์วรทาน นายประพันธ์ ผ่องใส นายปราโมทย์ เสงี่ยมพันธ์ศิริ และนางลาวัลย์ กาญจนภูษิต

มี.ค.54 นางล้วน ศิริเศรษฐ บริจาคเงิน 50,000 บาท ร่วมกับชมรมอนุรักษ์เพลงเก่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่ายาง และชุมชนท่ายาง บริจาคเงิน 30,000 บาท เพื่อสร้างลานเอนกประสงค์

เม.ย.54 พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ ได้กำหนดคำว่า “ฅนรักษ์ท่าย์” เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องและมีความรักผูกพันกับอำเภอท่ายางทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นแรงผลักดันการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของคนท่ายาง และได้มีการออกแบบสัญลักษณ์และการเขียนคำว่า “ฅนรักษ์ท่าย์” ไว้ที่กำแพง โดยผู้เขียนคือ นายธนา(หัน) เกิดจิตต์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s